O nama

SKUPŠTINA UDRUŽENJA OBRTNIKA

Skupština Udruženja je najviše tijelo upravljanja Udruženjem, a sačinjavaju je

predstavnici članova Udruženja.

Skupština ima 35 članova.

U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, strukovna i brojčana

zastupljenost članova Udruženja.

Sastav Skupštine, postupak i način izbora članova Skupštine uređuje se Odlukom o

raspisivanju izbora.

Izbor predstavnika u Skupštinu vrše cehovi Udruženja, vodeći računa o teritorijalnoj,

strukovnoj i brojčanoj zastupljenosti članova.

U cilju osiguranja jedinstvenog funkcioniranja komorskog sustava izbori i konstituiranje

tijela Udruženja moraju se provesti 45 dana prije isteka mandata Skupštine POK-a, a

najkasnije do15. listopada.

Skupština donosi:

– Statut

– Program rada

– Financijski proračun,

– Odluku o raspisivanju izbora,

– Poslovnik o radu Skupštine,

– pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju

– odluku o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o radu i završnog računa Udruženja,

– odluku o osnivanju pravnih osoba za izvršavanje zadataka jedinstvenog komorskog

sustava,

– odluku o kupnji i prodaji nekretnina, raspolaganju nepokretnom imovinom Udruženja

– odluke kojima odlučuje o najznačajnijim pitanjima obrtništva,

– imenovanje i razrješenje Predsjednika Udruženja,

– imenovanje i razrješenje Potpredsjednika Udruženja,

– imenovanja i razrješenja članova Upravnog odbora,

– imenovanja i razrješenja članova Nadzornog odbora,

– odluku o izboru i opozivu predstavnika u Skupštinu POK-a,

– odluke kojima odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

UPRAVNI ODBOR

Udruženje ima Upravni odbor.

Upravni odbor ima 13 članova.

Članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Skupština na prijedlog cehova i 2 člana

po prijedlogu Predsjednika Udruženja.

Broj članova Upravnog odbora uvijek mora biti neparan.

U radu Upravnog odbora i njegovih radnih tijela bez prava odlučivanja mogu sudjelovati

članovi tijela Udruženja, predstavnici cehova kada su na dnevnom redu pitanja od interesa za

njihovu djelatnost, po potrebi drugi članovi Udruženja, te djelatnici stručne službe.

Upravni odbor radi u sjednicama, koje se održavaju prema potrebi.

Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjedava, bez prava odlučivanja,

Predsjednik Udruženja.

Upravni odbor:

– provodi odluke i zaključke Skupštine,

– utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,

– predlaže odluke i stajališta, te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja Skupština
utvrđuje i zastupa razvojne interese članova Udruženja s gledišta komorskog sustava,

gospodarske politike i drugih pitanja značajnih za poduzetništvo i gospodarstvo

Republike Hrvatske,

– usklađuje međusobne interese cehova,

– donosi opće akte potrebne za rad Udruženja,

– predlaže rebalans financijskog proračuna Udruženja,

– imenuje i razrješava Tajnika Udruženja na prijedlog Predsjednika Udruženja,

– odlučuje o prigovorima na pojedine akte Udruženja,

– razmatra potrebe i stavove o načinu provođenja stručnog obrazovanja u obrtništvu,

– imenuje i razrješava predstavnike Udruženja u druge organizacije i tijela,

– odlučuje o korištenju pokretnom imovinom Udruženja

– odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,

– osniva radna tijela Udruženja, odbore, komisije, imenuje njihove članove i određuje

pobliže njihove zadatke u aktu o osnivanju,

– odlučuje o prigovorima zaposlenika Udruženja protiv pojedinačnih odluka s područja

radnih odnosa,

– donosi Odluku o iznosima naknada, nagrada, dnevnica i putnih troškova za tijela, radna

tijela i cehove Udruženja, sukladno Odluci o najvišim iznosima naknade, nagrade,

dnevnica i putnih troškova za tijela jedinstvenog komorskog sustava Upravnog odbora

Hrvatske obrtničke komore,

– objavljuje pročišćeni tekst Statuta i drugih akata Udruženja,

– donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,

– donosi Pravilnik o radu cehova,

– rješava i ostala pitanja koja prema ovom Statutu nisu u djelokrugu rada drugih tijela

Udruženja

Upravni odbor može svoje ovlasti iz stavka 1.ovog članka prenijeti na odbore, komisije

ili druga radna tijela iz članka 48 . ovog Statuta.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje imenuje Skupština na četiri godine.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i potpredsjednika na svojoj

prvoj sjednici.

Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora.

Nadzorni odbor:

1. nadzire provedbu Statuta i drugih općih akata Udruženja, te ostvarivanje prava i

izvršavanje obveza članova Udruženja,

2. nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruženja i raspolaganje sredstvima

Udruženja,

3. nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza stručnih službi Udruženja prema Statutu i

drugim općim aktima Udruženja,

4. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor obavlja i druge poslove za koje ga zaduži Skupština Udruženja.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvješće o radu Nadzornog odbora, financijskom i

materijalnom poslovanju Udruženja najmanje jedanput godišnje kad se prihvaća godišnje

izvješće o radu i završni račun Udruženja.

Nadzorni odbor u ostvarivanju svoje zadaće može se prema potrebi koristiti uslugama

stručnih službi i djelatnika izvan Udruženja.

Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom kojeg donosi Nadzorni odbor.

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje, a odgovoran je za zakonitost

njegovog rada.

Predsjednik Udruženja:

1. predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora

2. usklađuje aktivnosti tijela i organiziranja i rada ukupnog komorskog sustava

3. brine se da rad tijela Udruženja bude u skladu sa Statutom i drugim općim aktima,

zakonom i interesima članova Udruženja,

4. surađuje sa tijelima jedinica lokalne samouprave, udruženjima i drugim tijelima i

institucijama

5. raspoređuje sredstva unutar financijskog proračuna I naredbodavac je za njegovo

izvođenje

6. obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Udruženja.

Predsjednika Udruženja u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje

potpredsjednik.

Predsjednik Udruženja može svoje ovlasti prenijeti na druge osobe.

Predsjedniku Udruženja pripada pravo na posebnu novčanu naknadu, po odluci

Upravnog odbora Udruženja.

Predsjednik Udruženja potpisuje akte koje donosi Skupština, Upravni odbor, akte o

provedbi odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora kao i druge akte, odnosno

ugovore u čijem zaključivanju sudjeluje Udruženje.

Predsjednik Udruženja i osobe koje on ovlasti imaju pravo sudjelovati u radu svih tijela

Udruženja.

Predsjednik i tajnik Udruženja dužni su osigurati provedbu odluka tijela HOK-e, POK-e

i Udruženja.

TAJNIK UDRUŽENJA

Udruženje ima tajnika.

Tajnika Udruženja imenuje i razrješava Upravni odbor na prijedlog Predsjednika.

Za tajnika udruženja može biti imenovana osoba iz redova članova Udruženja bez

zasnivanja radnog odnosa ili radnik u radnom odnosu u stručnoj službi Udruženja.

Tajnik Udruženja odgovoran je za provedbu i izvršavanje odluka, zaključaka i drugih

akata tijela Udruženja.

Tajnik Udruženja organizira rad tijela Udruženja, rukovodi radom stručnih službi prema

svojim ovlastima, te obavlja druge poslove za koje ga ovlaste tijela Udruženja.

Po ovlaštenju Predsjednika tajnik Udruženja osigurava provedbu financijskog proračuna

i brine se o potrebi drugih sredstava, te zastupa Udruženje u imovinskim I drugim poslovima.

Tajnik Udruženja osigurava koordinaciju rada između Udruženja i Područne obrtničke

komore.

Tajnik Udruženja odgovara za svoj rad Predsjedniku Udruženja i Upravnom odboru.

 • STRUČNA SLUŽBA UDRUŽENJA
 • Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova može se osnovati
 • Stručna služba.
 • Organizacija Stručne službe treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova
 • Udruženja i raspoloživim sredstvima za rad Udruženja, te omogućiti stručno, kvalitetno,
 • pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaća Udruženja utvrđenih ovim Statutom i ostalim
 • aktima Udruženja.
 • Za zakonito, stručno i uspješno obavljanje poslova i radnih zadataka Stručne službe
 • Udruženja odgovara tajnik Udruženja.
 • Organizacija Stručne službe utvrđuje se posebnim aktom koji donosi Upravni odbor, a
 • rad Stručne službe i provedbu njezinih zadaća nadzire Predsjednik Udruženja i Upravni odbor

Stručna služba naročito obavlja slijedeće zadatke:

1. prati, proučava i analizira društvena i gospodarska kretanja koja su značajna za obrtništvo

i poduzetništvo

17

2. priprema informacije , analize, nacrte akata te obavlja i druge poslove nužne za

funkcioniranje tijela Udruženja

3. pruža stručnu i drugu pomoć članovima Udruženja

4. obavlja i druge stručne administrativne i slične poslove koji proizlaze iz djelokruga rada

Udruženja

ZADACI UDRUŽENJA

Zadaci i poslovi Udruženja na području obrazovanja i osposobljavanja, a u dogovoru sa

POK-om, jesu:

1. sudjelovanje u licenciranju obrta za stjecanje prava prijama naučnika u skladu s

normativnim aktima HOK-a,

2. pružanje pomoći POK-u u organiziranju i provođenju poslova u području obrazovanja i

osposobljavanja, a osobito majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti,

3. sudjelovanje u formuliranju stručnog mišljenja o programima majstorskih ispita i ispita o

stručnoj osposobljenosti na zahtjev HOK-a,

4. sudjelovanje u promidžbi i informiranju o obrtničkim zanimanjima i mogućnostima

školovanja i osposobljavanja za potrebe obrtništva,

5. sudjelovanje u uspostavi sustava osiguranja kvalitete u provedbi praktične nastave i

vježbi naukovanja u obrtničkim radionicama

6. praćenje razvoja zanimanja u obrtništvu i predlaganje novih zanimanja,

7. sudjelovanje u organiziranju praktične nastave i vježbi naukovanja i poduzimanje mjera

za njihovo unapređenje

8. sudjelovanje u organiziranju stručnog usavršavanja obrtnika koji primaju naučnike na

praktičnu nastavu i vježbe naukovanje kroz seminare, susrete i sl.

9. sudjelovanje u izgradnji sustava obrazovanja i osposobljavanja koje osigurava

cjeloživotno učenje i mobilnost,

10. sudjelovanje u formuliranju prijedloga o sudjelovanju cehova u području obrazovanja i

cjeloživotnog učenja,

11. obavljanje drugih poslova i zadaća u skladu sa Zakonom o obrtu, Statutom HOK-a, POKa

i Udruženja te drugim normativnim aktima i odlukama HOK-a.